Press

Kiruna, 2008-12-09

PRESSMEDDELANDE

EISCAT_3D ingår i prestigefylld vägvisare för europeisk forskning

Radarprojektet EISCAT_3D med huvudkontor i Kiruna har valts som ett av 44 viktiga projekt i vägvisaren för europeiska forskningsinfrastrukturer (European Roadmap for Research Infrastructures). Detta offentliggjordes idag (9 december) av det europiska strategiforumet för forskningsinfrastruktur, ESFRI, under den europeiska konferensen för forskningsinfrastrukturer i Versailles i EU-ordförandelandet Frankrike. Den svenska ansökan skickades från EISCAT-organisationens huvudman i Sverige, Vetenskapsrådet, för ett år sedan. Sedan första omgången 2006 är 35 stora europeiska projekt med i vägvisaren; EISCAT_3D kommer alltså med bland de nio nya projekten.

EISCAT Scientific Association har verkat i norra Skandinavien sedan 1970-talet och på Svalbard sedan 1990-talet med sammanlagt sju stora radarantenner inom tre olika radarsystem. EISCAT har använts för att bland annat förstå solvindens påverkan på processerna bakom norrsken, något som är viktigt även för det jordnära rymdvädret. Den världsunika 930 MHz UHF-radarn har tre stationer, sändaren nära Troms ø i Norge och mottagarna i Kiruna och Sodankylä i Finland.

"Det tillgängliga frekvensutrymmet i 930 MHz-bandet har krympt pga av mobitelefonin," säger den svenska EISCAT Council-delegaten Asta Pellinen-Wannberg, "så EISCAT har sedan 2005 drivit en EU-finansierad förstudie för en uppgradering av radarsystemet."

Förstudien är ett samarbetsprojekt inom EU:s sjätte ramprogram, FP6, mellan EISCAT, Institutet för rymdfysik, IRF, Luleå tekniska universitet, Troms ø universitet i Norge samt Rutherford Appleton Laboratory i Storbritannien. Den största fördelen med den nya designen är möjligheten att mäta på olika höjder samtidigt från olika riktningar. I stället för stora paraboler, använder man en nygammal radartyp, gruppantenner med många små antenner, där varje enhet samlar in en liten del av radarvågorna. Genom att fasa ihop dataströmmarna kan man nå en rumsupplösning på tiotals meter jämfört med tidigare kilometerskalor på 100 km höjd. Samtidigt kan man genom snabb elektronisk växling av radarstrålens riktning täcka mycket större volymer än tidigare.

Med dagens teknologi kan gruppantennsystem vara fjärrstyrda och sålunda placeras för att optimera observationerna. En eller flera sändare och åtminstone fyra mottagarantenner planeras till norra Skandinavien, två på en nord-sydlig baslinje och två på en öst-västlig baslinje. Anläggningen beräknas vara i drift 2013 och ha en drifttid på 30 år. Den totala konstruktionskostnaden för den nya radarn uppskattas till 60-250 miljoner Euro, pengar som måste sökas från regionala, nationella och internationella källor.

Mer information:

Webbsidor:

Bakgrund

EISCAT Scientific Association ägs gemensamt av forskningsråden eller motsvarande organisationer i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, Tyskland, Japan och Kina. EISCAT:s huvudkontor och operativa högkvarter ligger i Sverige på Rymdcampus i Kiruna. Den närliggande vita 32-meters parabolantennen är ett välkänt landmärke ca 8 km öster om staden. Den välkomnar såväl bilister söderifrån som flygpassagerare till rymdstaden. Syftet var att bygga upp och driva en avancerad vetenskaplig radaranläggning för rymd- och atmosfärforskning i norrskenszonen i norra Europa med den tidens spjutspetsteknologi. Anläggningen har varit framgångsrik under åren, tusentals vetenskapliga artiklar har publicerats och i medel har man (bara i Sverige) årligen firat en välförsvarad doktorsavhandling baserad helt eller delvis på observationer utförda med EISCAT.

EISCAT_3D-testanläggningen

EISCAT_3D-testanläggningen med 48 element vid Kirunastationen. Den slutliga radarn kommer att bestå av flera liknande fält med tusentals antennelement (foto: Lars-Göran Vanhainen, IRF).


The EISCAT_3D test facility with 48 elements near the Kiruna station. The final radar with consist of several similar arrays with thousands of antenna elements (photo: Lars-Göran Vanhainen, IRF)


PRESS RELEASE

EISCAT_3D included in the prestigious Roadmap for European research

The radar project EISCAT_3D with its headquarters in Kiruna, Sweden, has been chosen as one of 44 important projects in the European Roadmap for Research Infrastructures. This was announced today (9 December) by the European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI) at the European Conference on Research Infrastructures in Versailles, France. The Swedish Research Council sent in the application a year ago. Since the first round in 2006, 35 major European projects have been included in the roadmap; EISCAT_3D is thus one of nine new projects to be included.

The EISCAT Scientific Association has operated in northern Scandinavia since the 1970s and on Svalbard since the 1990s with a total of seven large radar antennae in three different radar systems. EISCAT has been used among other things to understand the solar wind's influence on the processes giving rise to the aurora, something that is important even for our local space weather. The unique 930 MHz UHF radar consists of three stations, with a sender near Tromsø in Norway and receivers in Kiruna and Sodankylä in Finland.

"The available frequency range in the 930 MHz band has shrunk owing to the incursions of mobile phone operators," says the Swedish EISCAT Council delegate Asta Pellinen-Wannberg, "so EISCAT has since 2005 been conducting an EU-financed design study for an upgrade of the radar system."

The design study is a collaborative project within EU's Sixth Framework Programme (FP6), between EISCAT, the Swedish Institute of Space Physics (IRF), Luleå University of Technology, Tromsø University in Norway and the Rutherford Appleton Laboratory in Great Britain. The main advantage with the new design is the possibility of measuring at different heights simultaneously from different directions. Instead of large parabolic antennas, an earlier type of radar makes a comeback, groups of small antennas where each unit gathers in a small part of the radar waves. By phasing together the streams of data one can achieve a spatial resolution of tens of metres instead of earlier kilometre scales at 100 km altitude. At the same time one can by switch the direction of the radar beam quickly by electronic means and thus cover much greater volumes than before.

With the technology of today the group antenna system can be remote-controlled and thus placed in such a way as to optimize the observations. One or more transmitters and at least four receivers are planned for northern Scandinavia, two on a North-South base line and two on an East-West base line. The system is planned to be operating by 2013 and to have an operating life of 30 years. The total construction cost is estimated at 60-250 million Euros, money which must be sought from regional, national and international sources.

More information:

Web pages:

Background

EISCAT Scientific Association is jointly owned by the research councils or equivalent organisations in Sweden, Norway, Finland, Great Britain, Germany, Japan and China. EISCAT's headquarters are in Sweden at the Space Campus in Kiruna. The nearby 32-metre parabolic antenna is a well-known landmark about 8 km East of the town. It welcomes those who arrive in Kiruna by air and by road from the South. The aim was to build up and operate an advanced scientific radar system for space- and atmospheric research in the auroral zone in northern Europe with the leading technology of the time. The system has been very successful over the years, with thousands of scientific articles published and an average (in Sweden alone) of one doctoral dissertation per year based in whole or on part on observations using EISCAT.


Webmaster*irf.se, 2008-12-09

The Swedish Institute of Space Physics (IRF) is a governmental research institute which conducts research and postgraduate education in atmospheric physics, space physics and space technology. Measurements are made in the atmosphere, ionosphere, magnetosphere and around other planets with the help of ground-based equipment (including radar), stratospheric balloons and satellites. IRF was established (as Kiruna Geophysical Observatory) in 1957 and its first satellite instrument was launched in 1968. The head office is in Kiruna (geographic coordinates 67.84° N, 20.41° E) and IRF also has offices in Umeå, Uppsala and Lund.


Institutet för rymdfysik, IRF, är ett statligt forskningsinstitut under Utbildningsdepartementet. IRF bedriver grundforskning och forskarutbildning i rymdfysik, atmosfärsfysik och rymdteknik. Mätningar görs i atmosfären, jonosfären, magnetosfären och runt andra planeter med hjälp av ballonger, markbaserad utrustning (bl a radar) och satelliter. För närvarande har IRF instrument ombord på satelliter i bana runt tre planeter, jorden, Mars och Saturnus. IRF har ca 100 anställda och bedriver verksamhet i Kiruna (huvudkontoret), Umeå, Uppsala och Lund.