RYMDMILJÖ OCH SATELLITER

[Innehåll] [Bakåt] [Framåt]

Fotografera dynamiken

Hur energetiska neutrala atomer kan skapas.

Ett ytterligare sätt att förlora energetiska joner är genom laddningsutbyte. När en energetisk jon kolliderar med en kall neutral partikel (så som neutrala gasen runt jorden, geokoronan) kan laddningsutbyte ske. Efter utbytet får man kvar en kall jon och en energetisk neutral atom (ENA). Efter som ENA är neutral och inte påverkas av elektriska och magnetiska krafter kommer den att röra sig rakt fram (hastigheten är så hög att gravitationen inte nämnvärt påverkar den). Den kommer röra sig som en foton, rakt fram. I dag finns det detektorer som kan mäta ENA och avbilda det dynamiska plasmasystemet i magnetosfären genom att studera denna förlustprocess. Att titta på norrskenet som är en förlust av plasma till atmosfären ger en två dimensionell bild av plasmavärlden. Med ENA-partiklarna kan man i princip få information om plasmats dynamik och innehåll ända ut till magnetopausen, men hitintills har avbildningar endast gjorts av den relativt täta ringströmmen.


av Laila Andersson, 10.9 1999