Press

Pressmeddelande

2010-03-16

Pressmeddelande

Tryckpulser i solvinden blåser bort Mars atmosfär

Mars Express och planeten Mars. Bild: ESA

Den europeiska satelliten Mars Express har varit i bana runt planeten Mars sedan december 2003. Ombord finns det svenska mätinstrumentet ASPERA-3. (Bild: ESA)

Mars tappar hela tiden delar av sin atmosfär ut i rymden. Detta har varit känt länge men det har inte varit känt exakt hur denna förlust går till. En ny studie visar nu att tryckpulser i solvinden är en starkt bidragande orsak.

Forskare Niklas Edberg vid Institutet för rymdfysik, IRF, i Uppsala och hans kollegor har använt satellitdata för att visa att utflödet av partiklar från Mars inte är en konstant process utan snarare sker ojämnt och i samband med att s k "co-rotaterande interaktionsregioner" (CIR) träffar planeten. En CIR bildas när solen, som hela tiden blåser ut plasma i rymden, skickar ut plasma med extra höga hastigheter. Det snabba plasmat hinner sedan ifatt plasma med lägre hastigheter.

"I gränsskiktet mellan det snabba och det långsamma plasmat byggs det upp en tryckpuls i och med att tätheten ökar," berättar Niklas Edberg. "Denna tryckpuls färdas både utåt i solsystemet samtidigt som den roterar runt solen med solens rotationshastighet och träffar förr eller senare planeterna."

Vid jorden kan tryckpulserna observeras med t ex satelliten ACE och vid Mars kan de observeras med det svenska instrumentet ASPERA-3 ombord på satelliten Mars Express. Det är just vid sådana kollisioner mellan tryckpulser och Mars atmosfär som forskarna har mätt upp att Mars förlorar ca 2,5 gånger mer av atmosfären än under normalt rymdväder. IRF har huvudansvar för ASPERA-3, som kan mäta antalet elektriskt laddade partiklar som flödar bort ifrån Mars samtidigt som det kan bestämma partiklarnas massa. När en tryckpuls träffade Mars uppmättes det i genomsnitt 2,5 gånger högre flöden av tyngre joner, joner som har sitt ursprung i Mars.

Resultaten publicerades i tidsskriften Geophysical Research Letters med titeln "Pumping out the atmosphere of Mars through solar wind pressure pulses". Förutom Niklas Edberg bidrog forskare Hans Nilsson, Stas Barabash och Yoshifumi Futaana vid IRF i Kiruna till artikeln, som har valts ut till en AGU Journal Highlight.

Mer information:

Webbsidor:


2010-03-16, webmaster*irf.se
Institutet för rymdfysik, IRF, är ett statligt forskningsinstitut under Utbildningsdepartementet. IRF bedriver grundforskning och forskarutbildning i rymdfysik, atmosfärfysik och rymdteknik. Mätningar görs i atmosfären, jonosfären, magnetosfären och runt andra planeter med hjälp av ballonger, markbaserad utrustning (bl a radar) och satelliter. För närvarande har IRF instrument ombord på satelliter i bana runt fyra planeter: jorden, Venus, Mars och Saturnus. IRF har ca 100 anställda och bedriver verksamhet i Kiruna (huvudkontoret), Umeå, Uppsala och Lund.

The Swedish Institute of Space Physics (IRF) is a governmental research institute which conducts research and postgraduate education in atmospheric physics, space physics and space technology. Measurements are made in the atmosphere, ionosphere, magnetosphere and around other planets with the help of ground-based equipment (including radar), stratospheric balloons and satellites. IRF was established (as Kiruna Geophysical Observatory) in 1957 and its first satellite instrument was launched in 1968. The head office is in Kiruna (geographic coordinates 67.84° N, 20.41° E) and IRF also has offices in Umeå, Uppsala and Lund.


Institutet för rymdfysik, IRF, är ett statligt forskningsinstitut under Utbildningsdepartementet. IRF bedriver grundforskning och forskarutbildning i rymdfysik, atmosfärsfysik och rymdteknik. Mätningar görs i atmosfären, jonosfären, magnetosfären och runt andra planeter med hjälp av ballonger, markbaserad utrustning (bl a radar) och satelliter. För närvarande har IRF instrument ombord på satelliter i bana runt tre planeter, jorden, Mars och Saturnus. IRF har ca 100 anställda och bedriver verksamhet i Kiruna (huvudkontoret), Umeå, Uppsala och Lund.