Press

Kiruna, 2006-02-17

PRESSMEDDELANDE

Svenskt instrument studerar ekvatorsken över Mars

Mars aurora

Forskare på Institutet för rymdfysik, IRF, i Kiruna har funnit accelerationsstrukturer (inverterade v-formationer) med elektroner och joner över nattsidan på Mars som är närapå identiska med de som uppträder över norrsken på jorden. De har också visat att strukturerna ansluter till de magnetiska anomalierna på Mars, men att stark acceleration främst förekommer i ett område nära lokal midnatt. De publicerar sina resultat i den kända tidskriften Science idag (17 februari).

--Norrsken uppstår när energirika elektriskt laddade partiklar bromsas upp i den övre atmosfären, berättar professor Rickard Lundin från Institutet för rymdfysik. Vid inbromsningen avges den energi som bland annat ger upphov till ljusemissioner--polarsken. Under starka polarsken accelereras de infallande partiklarna, får mer energi, som i sin tur leder till intensivare ljus. Polarsken återspeglar den starka kopplingen mellan elektriskt laddade partiklar och magnetfält. Polarsken uppstår nära de magnetiska polerna och de norrskensalstrande partiklarna följer magnetfältets riktning ner i atmosfären. Samband som dessa är väl kända på jorden, men polarsken har även kunnat studeras på andra planeter med starka magnetfält som Jupiter och Saturnus.

--Mars saknar ett starkt dipolfält och man har därför inte haft anledning att tro att polarsken förekommer där, säger Rickard Lundin. Upptäckten av lokalt starka remanenta magnetfält i berggrunden, magnetiska anomalier, (Acuna et al., 1999) har väckt spekulationer om norrsken även på Mars. Bertaux och medarbetare (2005) visade med hjälp av SPICAM experimentet på Mars Express exempel på ljusemissioner över magnetiska anomalier som kunde härröra från infallande energirika partiklar.

Resultaten med det svenska instrumentet ASPERA-3 på den europeiska satelliten Mars Express visar att energiflödet av de infallande elektronerna är tillräckligt för att det vid jorden skulle ge upphov till svaga eller medelstarka norrsken. Vilka ljusemissioner som främst uppträder återstår att utreda eftersom sammansättningen hos den övre atmosfären på nattsidan inte är helt känd. Författarna spekulerar på basis av atmosfärsmodeller, förkomsten av syre i övre atmosfären, att t ex den klassiska "gröna" linjen kan förekomma.

Eftersom de magnetiska anomalierna ligger företrädesvis på södra halvklotet av Mars, och dessutom nära ekvatorn, bör ljusemissionerna som uppstår nära de magnetiska anomalierna benämnas "ekvatorsken". Nattsidans ekvatorssken kan av naturliga skäl aldrig ses från jorden eftersom Mars, sedd från jorden, alltid är solbelyst.

Mer information:

Prof. Rickard Lundin, IRF, tel. 090-786 9205, 070-589 2119, rickard.lundin@irf.se
Docent Mats Holmström, IRF, tel. 0980-79186, mats.holmstrom@irf.se
Rick McGregor, Informationsansvarig, IRF, tel. 0980-79178, 070-276 6020, rick@irf.se

http://www.irf.se/link/MEX_press
http://www.irf.se/link/Science_artikel_feb06 (pdf-fil, 1 MB)


The Swedish Institute of Space Physics (IRF) is a governmental research institute which conducts research and postgraduate education in atmospheric physics, space physics and space technology. Measurements are made in the atmosphere, ionosphere, magnetosphere and around other planets with the help of ground-based equipment (including radar), stratospheric balloons and satellites. IRF was established (as Kiruna Geophysical Observatory) in 1957 and its first satellite instrument was launched in 1968. The head office is in Kiruna (geographic coordinates 67.84° N, 20.41° E) and IRF also has offices in Umeå, Uppsala and Lund.


Institutet för rymdfysik, IRF, är ett statligt forskningsinstitut under Utbildningsdepartementet. IRF bedriver grundforskning och forskarutbildning i rymdfysik, atmosfärsfysik och rymdteknik. Mätningar görs i atmosfären, jonosfären, magnetosfären och runt andra planeter med hjälp av ballonger, markbaserad utrustning (bl a radar) och satelliter. För närvarande har IRF instrument ombord på satelliter i bana runt tre planeter, jorden, Mars och Saturnus. IRF har ca 100 anställda och bedriver verksamhet i Kiruna (huvudkontoret), Umeå, Uppsala och Lund.