Press

Untitled Document

Kiruna, 2005-10-06

PRESSMEDDELANDE

Avhandling studerar ozonnedbrytning med hjälp av

ballonginstrumentet DESCARTES

Johan Arvelius
Johan Arvelius

I en doktorsavhandling som läggs fram vid Umeå universitet och försvaras vid Institutet för rymdfysik (IRF) i Kiruna på fredag har Johan Arvelius studerat kalibrering och kvalitetssäkring av mätningar gjort med ett ballongburet instrument för atmosfärforskning, DESCARTES. Instrumentet utvecklades vid universitetet i Cambridge och användes under åren 1997-2000 för över 30 flygningar från nordliga latituder (främst från ESRANGE utanför Kiruna) för att studera spårgaser i stratosfären. I synnerhet studerades CFC-11, en freon som spelar en viktig roll i ozonnedbrytning och därmed bidrar till det s k ozonhålet över Arktis och Antarktis.

Under ballongflygningen (upp till ca 30 km höjd) pumpas luftprover genom en fälla som adsorberar ett antal spårgaser. När instrumentet hämtas tillbaka efter en flygning kan ämnena analyseras med hjälp av en gaskromatograf.

—Det intressanta med långlivade stratosfäriska spårgaser är att kunna studera den globala cirkulationen i stratosfären och utbytet av luft mellan den och troposfären, säger Johan Arvelius. För studier av den kemiska ozonnedbrytningen i stratosfären spelar långlivade spårgaser som CFC-11 en avgörande roll.

Johan Arvelius är uppvuxen i Borlänge, har studerat fysik på Lunds universitet fyra år till fil. mag. och har varit anställd som doktorand inom Atmosfärfysikprogrammet vid IRF i Kiruna sedan 1998.

Balloon train EsrangeJohan Arvelius & DESCARTES
Till v.: Instrumentet DESCARTES förbereds för att skickas upp med en ballong från ESRANGE. Till h.: Johan Arvelius analyserar prover med hjälp av en gaskromatograf. (Foton: Hans Nilsson, IRF)

Disputationen:

Disputationen äger rum i Aulan, Kiruna rymdcampus, fredagen den 7 oktober, kl. 10.

Avhandlingens titel: "Calibration and Quality Assessment of DESCARTES: grabsampler för stratospheric tracers". Opponent är Dr Bill Sturges (School of Environmental Sciences, University of East Anglia) och betygsnämnden består av Ingrid Sandahl, doc. Johan Hansson (Fysik, LTU) och prof. Georg Witt (MISU, Stockholm).

Bilder från disputationen

Mer information:

Johan Arvelius, doktorand, IRF, tel. 0980-79116, johan.arvelius*irf.se

Rick McGregor, informationsansvarig, IRF, tel. 0980-79178, 070-276 6020, rick*irf.se

Webbsidor:

Institutet för rymdfysik: http://www.irf.se

Atmosfärfysikprogrammet, IRF: http://www.irf.se//program/afp/

DESCARTES: http://www.irf.se/link/DESCARTES

Johan Arvelius: http://www.irf.se/~johan/

Avhandlingen: http://documents.irf.se/get_document.php?group=Administration&docid=465 (som pdf-fil, 2,8 MB)


webmaster*irf.se, 2005-11-14


The Swedish Institute of Space Physics (IRF) is a governmental research institute which conducts research and postgraduate education in atmospheric physics, space physics and space technology. Measurements are made in the atmosphere, ionosphere, magnetosphere and around other planets with the help of ground-based equipment (including radar), stratospheric balloons and satellites. IRF was established (as Kiruna Geophysical Observatory) in 1957 and its first satellite instrument was launched in 1968. The head office is in Kiruna (geographic coordinates 67.84° N, 20.41° E) and IRF also has offices in Umeå, Uppsala and Lund.


Institutet för rymdfysik, IRF, är ett statligt forskningsinstitut under Utbildningsdepartementet. IRF bedriver grundforskning och forskarutbildning i rymdfysik, atmosfärsfysik och rymdteknik. Mätningar görs i atmosfären, jonosfären, magnetosfären och runt andra planeter med hjälp av ballonger, markbaserad utrustning (bl a radar) och satelliter. För närvarande har IRF instrument ombord på satelliter i bana runt tre planeter, jorden, Mars och Saturnus. IRF har ca 100 anställda och bedriver verksamhet i Kiruna (huvudkontoret), Umeå, Uppsala och Lund.